Có gì mới?

Một số bài tập hóa 9

Master

Quản trị viên
Thành viên BQT
Đầy tớ nhân dân
Tham gia
2/12/15
Bài viết
1,661
Time online
1d 22h 11m
Nơi ở
Mỏ Cày Bắc
Website
gianghi.net
Bài 1: Cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thì thu được 2,24 lit H2 (đktc). Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 2: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu dược 3,36 lit H2 (đktc).

a/ Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

Bài 3: Cho một lượng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4, thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch axit HCl 1M thì thu được 6,72 lit H2 (đktc).

a/ Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl cần dùng.

Bài 5: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg.

Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc).

Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H2 (đktc).

Hãy tính m gam và thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Bài 6: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 10,52g muối khan.

a/ Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.

b/ Tính thể tích dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 cần dùng để trung hoà dung dịch A.

Bài 7: Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kim loại M tan hết vào 400ml dung dịch H2SO4 nồng độ 1M thì H2SO4 còn dư.

a/ Xác định kim loại M.

b/ Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, M trong hỗn hợp.

Bài 8: Hoà tan hết 11,3g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (hoá trị II không đổi) vào 300ml dung dịch HCl 2,5M thu được 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 4,8g kim loại M tan hết vào 200ml dung dịch H2SO4 nồng độ 2M thì H2SO4 còn dư.

a/ Xác định kim loại R.

b/ Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, R trong hỗn hợp.

Bài 9: Hoà tan hết 12,1g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 150ml dung dịch HCl 3M thì thu được 4,48 lit khí (đktc). Mặt khác muốn hoà tan hết 4,875g kim loại M thì cần phải dùng 100ml dung dịch H2SO4 0,75M, dung dịch thu được không làm đổi màu giấy quỳ.

Bài 10: Hỗn hợp A gồm Mg và kim loại M hoá trị III, đứng trước hiđrô trong dãy hoạt động hoá học. Hoà tan hoàn toàn 1,275 g A vào 125ml dd B chứa đồng thời HCl nồng độ C1(M) và H2SO4 nồng độ C2(M). Thấy thoát ra 1400 ml khí H2 (ở đktc) và dd D. Để trung hoà hoàn toàn lượng a xít dư trong D cần dùng 50ml dd Ba(OH)2 1M. Sau khi trung hoà dd D còn thu được 0,0375mol một chất rắn không hoà tan trong HCl.

a/ Viết các PTPƯ xảy ra.

b/ Tính C1 và C2 của dd B.

c/ Tìm NTK của kim loại M (AM) và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A đem thí nghiệm.

Biết rằng để hoà tan 1,35g M cần dùng không quá 200ml dd HCl 1M.

Bài 11: Cho 9,86g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 430ml dung dịch H2SO4 1M loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 lit dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,7M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, rồi lọc lấy kết tủa và nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được 26,08g chất rắn. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 1: Cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thì thu được 2,24 lit H2 (đktc). Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
n H2=2.24/22.4=0.1(mol)
Zn + H2SO4 phimphai ZnSO4 + H2phimtren
0.1 0.1
m Zn=0.1*65=6.5(g)
%Zn=6.5/10*100%=65%
%Cu=100%-65%=35%
Bài 2: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu dược 3,36 lit H2 (đktc).

a/ Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.
a) n H2=3.35/22.4=0.15(mol)
Mg + 2HCl phimphai MgCl2 + H2phimtren
x 2x x
Fe + 2HCl phimphai FeCl2 + H2phimtren
y 2y y
24x+56y=5.2
x+y=0.15
=>x=0.1
=>y=0.05
m Mg=24*0.1=2.4(g)
%Mg=2.4/5.2*100%=46.15%
%Fe=100%-46.15%=53.85%
b) n HCl=0.1*2+0.05*2=0.3(mol)
V HCl=0.3/1=0.3( l )
Bài 3: Cho một lượng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4, thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
n H2=5.6/22.4=0.25(mol)
Zn + H2SO4 phimphai ZnSO4 + H2phimtren
0.25 0.25
m Zn=0.25*65=16.25(g)
m hh=16.25+6.25=22.5(g)
% Zn=16.25/22.5*100%=72.22%
% Ag=100%-72.22%=27.78%
Bài 5: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg.

Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc).

Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H2 (đktc).

Hãy tính m gam và thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
TN1
n H2=3.36/22.4=0.15(mol)
Ba + 2H2O phimphai Ba(OH)2 + H2phimtren
0.15 0.15
TN2
n H2 = 6.72/22.4=0.3(mol)
2Al + 2NaOH + 2H2O phimphai 2NaAlO2 + 3H2phimtren
0.2 0.3
TN3
n H2=8.96/22.4=0.4(mol)
Ba + 2HCl phimphai BaCl2 + H2phimtren
0.15 0.15
2Al + 6HCl phimphai 2AlCl3 + 3H2phimtren
0.2 0.2
Mg + 2HCl phimphai MgCl2 + H2phimtren
0.05 0.05
m Ba=0.15*137=20.55(g)
m Al=0.2*27=5.4(g)
m Mg=0.05*24=1.2(g)
m=20.55+5.4+1.2=27.15
%Ba=20.55/27.15*100%=75.69%
%Al=5.4/27.15*100%=19.89%
%Mg=100%-75.69%-19.89%=4.42%
 

thuyhuynh

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
22
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch axit HCl 1M thì thu được 6,72 lit H2 (đktc).

a/ Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl cần dùng.
nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol
gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Zn tham gia phản ứng.
Mg + 2HCl phimphai MgCl2 + H2
x 2x x
Zn + 2HCl phimphai ZnCl2 + H2
y 2y y
Ta có phương trình
x + y = 0,3
24x + 56y = 15,3
=> x = 0,102 ; y = 0.198
m Mg = 0,102.24 = 2,448 g
m Zn = 0,198.65 = 12.87 g
n HCl = 2.0,102+2.0,198 = 0,6 mol
V HCl = 0,6/1 = 0,6 lít.
 

yennhinpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
49
Time online
0
Tuổi
16
Bài 7: Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kim loại M tan hết vào 400ml dung dịch H2SO4 nồng độ 1M thì H2SO4 còn dư.

a/ Xác định kim loại M.

b/ Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, M trong hỗn hợp.
bài làm
a.
Gọi B là kl tb cùa M và Fe
nH2=6,72/22,4=0,3 mol
nHCl =0,2.3,5=0,7 mol
B + 2HCl phimphaiBCl2 + H2
0,3---0,6----0,3----0,3 mol
Theo PT nHCl =2nH2
0,7 >< 2.0,3
=> HCl dư
B =12/0,3=40
<=> M<40 (*) {vì 40<56)
Mặt khác:
nH2SO4 = 0,4 mol
M + H2SO4phimphaiMSO4 + H2

theo đb: nM<nH2SO4
M> 3,6/0,4
M>9(**)
từ (*),(**)
Suy ra: M là Mg (II) {vì 9<24<40}
b.
gọi x,y lll số mol Mg, Fe
Mg + 2HClphimphaiMgCl2 + H2
x-----2x-----------------x
Fe + 2HClphimphaiFeCl2 +H2
y-----2y--------------y
24x + 56y=12
x+y=0,3
=> x=0,15
y=0,15
Khối lượng Mg:
mMg=0,15.24=3,6g
% Mg=3,6/12 .100%=30%
%Fe=70%
 

yennhinpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
49
Time online
0
Tuổi
16
Bài 8: Hoà tan hết 11,3g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (hoá trị II không đổi) vào 300ml dung dịch HCl 2,5M thu được 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 4,8g kim loại R tan hết vào 200ml dung dịch H2SO4 nồng độ 2M thì H2SO4 còn dư.

a/ Xác định kim loại R.

b/ Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, R trong hỗn hợp.
bài lam
Gọi M là kl tb của Fe và R
nHCl=0,3.2.5=0,75 mol
nH2=6,72/22,4=0,3 mol
nHCl >2.nH2
=>HCl dư, A pứ hết
M + 2HCl=> MCl2 + H2
0,3---0,6-----0,3----0,3 mol
M=11,3/0,3=37,67
->R<37,67(*)
nH2SO4=2.0,2=0,4 mol
R+ H2SO4=>RSO4 + H2

nR<0,4
MR>4,8/0,4=12(**)
Từ (*),(**)
Suy ra R là Mg(II)
b.
Gọi x,y lll số mol R(Mg),Fe
Mg + 2HCl=> MgCl2 + H2
x--------------------------x
Fe +2HCl=>FeCl2 + H2
y-----------------------y
24x + 56y=11,3
x+y=0,3
=>x=0,157
y=0,143
% Mg =(0,157.24)/11,3 .100%=33,35%
%Fe=100-33,35=66,65%
 

yennhinpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
49
Time online
0
Tuổi
16
Bài 9: Hoà tan hết 12,1g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 150ml dung dịch HCl 3M thì thu được 4,48 lit khí (đktc). Mặt khác muốn hoà tan hết 4,875g kim loại M thì cần phải dùng 100ml dung dịch H2SO4 0,75M, dung dịch thu được không làm đổi màu giấy quỳ.
Bài làm
Gọi R là kim loại TB của Fe và M
nHCl =3.0,15=0,45 mol
nH2 =4,48/22,4=0,2 mol
nHCl> 2nH2
=>HCl dư, A pứ hết
PT:
R + 2HClphimphaiRCl2 + H2
0,2------------------0,2 mol
R=12,1/0,2=60,5
Vì 56<60,5
Nên M>60,5(*)
nH2SO4 =0,1.0,75=0,075 mol
Vì dd spu không đổi màu quỳ tím nên H2SO4 pứ hết
PT
M + H2SO4phimphaiMSO4 + H2
0,075--0,075 mol
M=4,875/0,075=65(thỏa *)
Vậy M là Zn(II)
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top