Có gì mới?

Bài tập Hidro cacbon nhiên liệu

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 1
Gọi CTHH của A là CxHyOz
n CO2=9.9/44=0.225(mol)
n H2O=5.4/18=0.3(mol)
nH(CxHyOz)=0.3*2=0.6(mol)
nC(CxHyOz)=0.225(mol)
m O(CxHyOz)=4.5-0.225*12-0.3*2=1.2(g)=>nO=1.2/16=0.075
x : y : z=0.225 : 0.6 : 0.075
=3 : 8 : 1
CTĐG của A (C3H8O)n
(12*3+8+16)n=60
=>n=1
Vậy CTHH của A là C3H8O
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 2
Gọi CTHH của hidrocacbon là CxHy
%C=100%-25%=75%
Ta có
%C=12x/(12x+y)*100%=75%
%H=y/(12x+y)*100%=25%
%C/%H=12x/y=3=>x/y=1/4
CTĐG của hidrocacbon (CH4)2
Ta có
(12+4)n=16
=>n=1
Vậy CTHH của hidrocacbon là CH4
 

anhthu123

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
35
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 3:
Vì đốt A sinh ra CO2 và H2O nên công thức có thể là CxHy, CxHyOz
nCO2=8,8/44=0,2 (mol) => nC=0,2 (mol) => mC=2,4(g)
nH2O=7,2/18=0,4 (mol) => nH=0,4 (mol) => mH=0,8(g)
mO=6,4 -(2,4 + 0,8 )=3,2 (g) => nO=0,2 (mol)
Vậy A có chứa Oxi, CT CxHyOz
ta có: nC : nH : nO =0,2 : 0,8 : 0,2 =1 : 4 :1
CT của A: CH4O
CTĐGN: (CH4O)n
(CH4O)n = 32
<=> 32n=32
<=>n=1
Vậy công thức của A là CH4O
 

thuyhuynh

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
22
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Câu 3
nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol => nC = 0,2 mol => mC = 0,2.12 = 2,4 mol
nH2O = 7,2/18 = 0,4 mol => nH = 0,4.2 = 0,8 mol => mH2O = 0,8 g
mC + mH = 2,4 + 0,8 = 3,2 < 6,4
=>hợp chất có O => mO = 6,4 - 3,2 = 3,2 g => nO = 3,2/16 =0,2 mol
Gọi CT của A là CxHyOz, ta có :
x:y:z = 0,2:0,8:0,2 = 1 : 2 : 1
=> CT là CH4O
CTĐG là (CH4O)n
Ta có: 32n = 32
=> n = 1
Vậy CT của A là CH4O
 

anhthu123

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
35
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Câu 4:
Đốt X thu được CO2 và H2O nên X có thể là CxHy, CxHyOz
nCO2=1,32/44=0,03 (mol) => nC=0,03 (mol) => mC=0,36 (g)
nH2O=0,54/ 18=0,03(mol) => nH=0,06 (mol) => mH=0,06(g)
mO=0,9 - ( 0,36 + 0,06)=0,48 (g) => nO=0,03 (mol)
Vậy X có chứa oxi, CT CxHyOz
Ta có: nC : nH : nO =0,03 : 0,06 : 0,03 =1 : 2 : 1
CT của X là CH2O
CTĐGN: (CH2O)n
(CH2O)n = 180
<=> 30n=180
<=> n=6
vậy công thức của X là C6H12O6
 

thuyhuynh

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
22
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Câu 4
nCO2 = 1,32/44 = 0,03 mol
=> nC = 0,03 mol => mC = 0,03.12 = 0,36 g
nH2O = 0,54/18 = 0,03 mol
=> nH = 0,03.2 = 0,06 mol => mH = 0,06 g
mH + mC = 0,36 + 0,06 = 0,42 g < 0,9 g
=> h.chất có Oxi.
mO = 0,9 - 0,42 = 0,48 g => nO = 0,48/16 = 0,03 mol
Gọi CT của X là CxHyOz, ta có:
x : y : z = 0,03 : 0,06 : 0,03 = 1 : 2 : 1
=> CT của X là CH2O
Gọi CTĐG là (CH2O)n
30.n = 180
=> n = 6
Vậy CT của X là C6H12O6
 

anhthu123

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
35
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Câu 5:
n A=nCO2 =11,2/22,4 =0,5(mol)
mA=0,5*30=15 (g)
nC=0,5 (mol) => mC =6 (g)
nH2O=9/18=0,5 (mol) => nH=1(mol) => mH=1(g)
mO=15 -(6+1)=8 (g) => nO=0,5
=> A có chứa oxi, CT CxHyOz
nC : nH : nO =0,5 : 1 :0,5=1 : 2: 1
CT : CH2O
CTĐGN : (CH2O)n
(CH2O)n =30
<=> 30n=30
<=> n =1
CT: CH2O
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 6
n H2O=1.35/18=0.075(mol)
n CO2=1.12/22.4=0.05(mol)
n H trong hc hữu cơ=0.075*2=0.15(mol)
m O trong hợp chất hữu cơ=1.15-0.075*2-0.05*12=0.4(g)=>n O=0.4/16=0.025
Gọi CTHH của hc hữu cơ là CxHyOz
x : y : z = 0.05 : 0.15 : 0.025= 2 : 6 : 1
CTĐG (C2H6O)n
M (C2H6O)n=1.4375*32=46
(12*2+6+16)n=46
=>n=1
Vậy CTHH của hc hữu cơ là C2H6O
 

anhthu123

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
35
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
METAN
Bài 1: Chọn câu b Ca(OH)2 để phân biệt CH4 và CO2
Bài 2:
nCH4 = 3,36 / 22,4 =0,15 (mol)
CH4 +2 O2 phimphai CO2 + 2H2O
0,15---0,3--------0,15
V O2 =0,3 *22,4=6,72(l)
V CO2 =0,15*22,4=3,36 (l)
Bài 3:
n O2=4,48/22,4=0,2(mol)
CH4 + 2O2 phimphai CO2 + 2H2O
0,1-----0,2---------0,1---0,2
V CH4=V CO2=0,1*22,4=2,24 (l)
m H2O=0,2*18=3,6(g)
Bài 4:
n CO2 =11/44=0,25(mol)
CH4 + 2O2 phimphai Co2 + 2H2O
0,25----0,5-------0,25
V CH4 =0,25 *22,4=5,6 (l)
mO2=0,5 * 32=16 (g)
Bài 5:
nH2O =1,8/18=0,1(mol)
CH4 + 2O2 phimphai CO2 + 2H2O
0,05----0,1-----------------0,1
V =0,05*22,4=1,12(l)
VO2 =0,1*22,4=2,24 (l)
V kk=100*2,24/20=11,2 (l)
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top