Có gì mới?

Chuyên đề 20 Bài tập kim loại tác dụng với axit

Master

Quản trị viên
Thành viên BQT
Đầy tớ nhân dân
Tham gia
2/12/15
Bài viết
1,661
Time online
1d 22h 11m
Nơi ở
Mỏ Cày Bắc
Website
gianghi.net
Bài 1: Cho 0,387 gam hỗn hợp A gồm Zn và Cu vào dung dịch Ag2SO4 có số mol là 0,005 mol. Khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,144gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi kim loại.

Bài 2: Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước lọc (B). Để hòa tan kết tủa (A) cần ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch HNO3 2M, biết phản ứng tạo NO?

Bài 3: Cho hỗn hợp (Y) gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch (C) chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch (D) và 8,12 gam chất rắn (E) gồm ba kim loại. Cho (E) tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính nồng độ mol/l AgNO3, Cu(NO3)2 trước khi phản ứng.

Bài 4: Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam được cho vào 200ml dung dịch chứa CuSO4 0,5 M và AgNO3 0,3M.

a) Chứng minh Cu và Ag kết tủa hết.tính khối lượng chất rắn A thu được.

b) Để phản ứng hết với hỗn hợp X trên phải dùng bao nhiêu ml dung dịch.

Bài 5: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Bài 6:Cho m gam Mg vào 300 ml dung dịch X chứa AgNO3 0,1 M và CuSO4 0,2 M. Sau khi phản ứng hoàn tất ta thu được một chất rắn A có khối lượng n gam.tính m khi N=2,16 gam. Cho biết Ag+ bị khử trước Cu2+

Bài 7: Cho 2,24 gam Fe vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp AgNO30,1 M và CuSO40,5 M.sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắnY. Xác định m.

Bài 8: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M và NaOH 3M khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại và thu được V lít khí (ở đktc).Giá trị của V là:

Bài 9: Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng sunfat, sau phản ứng khối lượng lá sắt tăng thêm 1,2 g. khối lượng đồng tạo ra bám trên sắt là bao nhiêu?

Bài 10: Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

Bài 11: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng:

a, viết phương trình hóa học của phản ứng ở các điện cực

b, Có nhận xét gì về sự thay đổi nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch

c, Biết anot là một đôạn dây đồng có đường kính 1mm được nhúng sâu 4m trong dung dịch CuSO4 . Tính thể tích và khối lượng đồng nhúng trong dung dịch.

Bài 12: Một thanh kim loại M có hóa trị 2 nhúng vào hai lít dung dịch FeSO4 có khối lượng tăng lên 16 gam. Nếu nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dung dịch CuSO4 thì khối lượng thanh tăng lên 20 gam. Biết rằng các phản ứng nói trên đều hoàn thành và sau phản ứng còn dư kim loại M. 2 dung dịch FeSO4và CuSO4 có cùng nồng độ mol ban đầu.tính nồng độ mol của mỗi dung dịch?

Bài 13: Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch CuSO4 0,5 M. sau khi lấy thanh M ra và cân lại ,thấy khối lượng thanh tăng 1,6 gam, nồng độ CuSO4còn 0,3M.hãy xác định kim loại M?

Bài 14: Cho a mol kim loại Na vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68 g kết tủa. Số a mol của Na là bao nhiêu?

Bài 15: Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?

Bài 16: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là?

Bài 17:Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Al ở dạng bột vào 200ml dd CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 7,84g chất rắn A gồm 2 kim loại và dung dịch B. Để hòa tan hoàn toàn chất rắn A cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dd HNO3 2M, biết rằng phản ứng sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO?

Bài 18: Cho m gam bột Fe vào 800ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hồn hợp bột kim loại và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Gía trị của m là?

Bài 19: Cho m g bột Fe vào 800 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là?

Bài 20: Lấy một thanh M có khôi lượng ban đầu bằng 8,4 gam nhúng vào dung dịch chứa AgNO30,2M vàCuSO40,1M. Thanh M có tan hết hay không? tính khối lượng chất rắn A thu được sau phản ứng và nồng độ mol các ion kim loại trong dung dịch B?
 

camtunpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
29
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Tân Thanh Tây
Bài 1: Cho 0,387 gam hỗn hợp A gồm Zn và Cu vào dung dịch Ag2SO4 có số mol là 0,005 mol. Khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,144gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi kim loại.
Gọi x, y lll số mol Zn và Cu Tgpu
Zn+Ag2SO4---->ZnSO4+2Ag
X mol--x mol---x mol----2x mol
Cu+Ag2SO4---->CuSO4+2Ag
Y mol--y mol---y mol----2y mol
Giả sử chất rắn tạo thành chỉ có Ag
nAg2SO4=2nAg=0,005.2=0,01 mol
mAg=0,01.108=1,08 < 1,144
mCu dư=1,144-1,08=0,064 gam
KL kim loại tham gia=0,387-0,064=0,323 gam
65x+64y=0,323
x+y=0,005
=>x=0,003 ; y=0,002
mZn=0,003.65=0,195 gam
mCu=0,002.64=0,192 gam
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 1: Cho 0,387 gam hỗn hợp A gồm Zn và Cu vào dung dịch Ag2SO4 có số mol là 0,005 mol. Khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,144gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi kim loại.
n Ag= 2*n Ag2SO4=2*0.005=0.01(mol)
m Ag=0.01*108=1.08(g) < 1.144 => Cu dư
m Cu dư=1.144-1.08=0.064(g)
m hh pư=0.387-0.064=0.323(mol)
Zn + Ag2SO4 phimphai ZnSO4 + 2Agphimxuong
x x 2x
Cu + Ag2SO4 phimphai CuSO4 + 2Agphimxuong
y y 2y
65x+64y=0.323
x+y=0.005
=>x=0.003
=>y=0.002
m Zn=0.003*65=0.195(g)
m Cu=0.064+0.002*64=0.192(g)
Bài 2: Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước lọc (B). Để hòa tan kết tủa (A) cần ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch HNO3 2M, biết phản ứng tạo NO?
A gồm: Cu và Fe dư
Gọi x, y lần lượt là số mol ban đầu của Al và Fe
Gọi y1 là số mol Fe dư
27x+56y=4.15 (1)
n CuSO4=0.2*0.525=0.105(mol)
2Al + 3CuSO4 phimphai Al2(SO4)3 + 3Cu
x 1.5x 1.5x
Fe + CuSO4 phimphai FeSO4 + Cu
y1 y1 y1
khối lượng hh tăng thêm
(96x-27x)+(64y1-56y1)=7.84-4.15
<=>69x+8y1=3.69 (2)
1.5x+y1=0.105 (3)
=>x=0.05
=>y=0.05
=>y1=0.03
n Fe dư=0.05-0.03=0.02(mol)
n Cu=0.105(mol)
Fe + 4HNO3 phimphai Fe(NO3)3 + 2H2O + NO
0.02 0.08
3Cu + 8HNO3 phimphai 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO
0.105 0.28
V HNO3=(0.08+0.28)/2=0.18(l)=180(ml)
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 3: Cho hỗn hợp (Y) gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch (C) chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch (D) và 8,12 gam chất rắn (E) gồm ba kim loại. Cho (E) tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính nồng độ mol/l AgNO3, Cu(NO3)2 trước khi phản ứng.
E gồm: Ag, Cu và Fe dư
n H2=0.672/22.4=0.03(mol)
n Fe ban đầu = 2.8/56=0.05(mol)
n Al ban đầu=0.81/27=0.03(mol)
Al + 3AgNO3 phimphai Al(NO3)3 + 3Ag
Fe + 2AgNO3 phimphai Fe(NO3)2 + 2Ag
2Al + 3Cu(NO3)2 phimphai 2Al(NO3)3 + 3Cu
Fe + Cu(NO3)2 phimphai Fe(NO3)2 + Cu
Fe + 2HCl phimphai FeCl2 + H2
0.03<---------------------0.03
m Fe dư=0.03*56=1.68
m Ag và Cu=8.12-1.68=6.44(g)
Gọi x, y lần lượt là số mol AgNO3 và Cu(NO3)2
Sơ đồ bảo toàn Al và Fe
Al phimphai Al(NO3)3
0.03----->0.03
Fe phimphai Fe(NO3)2
0.02---->0.02
x+2y=0.03*3+0.02*2=0.13
108x+64y=6.44
=>x=0.03
=>y=0.05
CM AgNO3=0.03/0.2=0.15M
CM Cu(NO3)2=0.05/0.2=0.25M
 

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 5: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
Ba + 2HCl phimphai BaCl2 + H2
0.06<---0.12----->0.06
Ba + 2H2O phimphai Ba(OH)2 + H2
0.04----------------->0.04
BaCl2 + CuSO4 phimphai BaSO4phimxuong + CuCl2
0.06------->0.06------>0.06
Ba(OH)2 + CuSO4 phimphai BaSO4 + Cu(OH)2
0.04---------->0.04------->0.04----->0.04
Cu(OH)2phimphai CuO + H2O
0.04------->0.04
m = (0.06+0.04)*233+0.04*80=26.5(g)
Bài 7: Cho 2,24 gam Fe vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp AgNO30,1 M và CuSO40,5 M.sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắnY. Xác định m.
n Fe=2.24/56=0.04(mol)
n AgNO3=0.2*0.1=0.02(mol)
n CuSO4=0.2*0.5=0.1(mol)
0.04/1 > 0.02/2 => Fe dư
Fe + 2AgNO3 phimphai Fe(NO3)2 + 2Ag
0.01<----0.02----------------------->0.02
0.03/1 < 0.1/1 => CuSO4 dư
Fe + CuSO4 phimphai FeSO4 + Cu
0.03---->0.03------------------>0.03
m=0.02*108+0.03*64=4.08(g)
Bài 9: Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng sunfat, sau phản ứng khối lượng lá sắt tăng thêm 1,2 g. khối lượng đồng tạo ra bám trên sắt là bao nhiêu?
Fe + CuSO4 phimphai FeSO4 + Cu
56g------------------------------>64g tăng 8g
8.4g <----------------------------9.6g<---1.2g
m Cu=9.6g
Bài 13: Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch CuSO4 0,5 M. sau khi lấy thanh M ra và cân lại ,thấy khối lượng thanh tăng 1,6 gam, nồng độ CuSO4còn 0,3M.hãy xác định kim loại M?
n CuSO4 ban đầu=0.5*1=0.5(mol)
n CuSO4 dư=0.3*1=0.3(mol)
n CuSO4 pư=0.5-0.3=0.2(mol)
M + CuSO4 ---> MSO4 + Cu
0.2mol<--0.2mol----------------0.2mol tăng 16g
0.2(64-M)=1.6=>M=56
Vậy M là Fe
Bài 14: Cho a mol kim loại Na vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68 g kết tủa. Số a mol của Na là bao nhiêu?
n AlCl3=0.1*1=0.1(mol)
n Al(OH)3=4.68/78=0.06(mol)
Pư có thể xảy ra
AlCl3 + 3NaOH phimphai Al(OH)3 + 3NaCl
Al(OH)3 + NaOH phimphai NaAlO2 + 2H2O
nAlCl3 / 0.1/1 > 0.06/1 => KT chưa cực đại
TH1: AlCl3 dư
AlCl3 + 3NaOH phimphai Al(OH)3 + 3NaCl
0.06<-----0.1<--------0.06
a=0.18 mol
TH2: NaOH dư
AlCl3 + 3NaOH phimphai Al(OH)3 + 3NaCl
0.1------->0.3-------->0.1
Al(OH)3 + NaOH phimphai NaAlO2 + 2H2O
0.04------->0.04
a=0.3+0.04=0.34(mol)
 
Sửa lần cuối:

camtunpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
29
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Tân Thanh Tây
Bài 2: Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước lọc (B). Để hòa tan kết tủa (A) cần ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch HNO3 2M, biết phản ứng tạo NO?
Gọi x, y lll số mol Al và Fe TGPU
2Al+3CuSO4=>Al2(SO4)3+3Cu
x mol ------------------------>1,5x mol
Fe+CuSO4=>FeSO4+Cu
y mol------------------>y mol
nCuSO4=0,525.0,2=0,105 mol
Giả sử kim loại sau phản ứng chỉ có Cu
nCuSO4=nCu=0,105 mol
mCu=0,105.64=6,72< 7,84
Vậy Fe phản ứng dư
mFe dư=7,84-6,72=1,12 gam
=>nFe dư=1,12/56=0,02 mol
m kim loại phản ứng=4,15-1,12=3,03 gam
27x+56y=3,03
1,5x+y=0,105
=>x=0,05
y=0,03
4HNO3+Fe (dư)=>Fe(NO3)3+2H2O
0,08 mol<--0,02 mol
8HNO3+3Cu=>3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
0,28 mol<-0,105 mol
nHNO3=0,08+0,28=0,36 mol
V HNO3=0,36/2=0,18 lít= 180 ml
 

anhthu123

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
35
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 8: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M và NaOH 3M khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại và thu được V lít khí (ở đktc).Giá trị của V là:
nAl=24,3/27=0,9(mol)
nNaNO3=0,225*1=0,225(mol)
nNaOH=0,225*3=0,675(mol)
8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O phimphai 8NaAlO2 + 3NH3
0,6------0,225-------0,375-------------------------------------0,225
nAl dư=0,9 - 0,6=0,3(mol)
nNaOH dư=0,675 - 0,375=0,3(mol)
Al + NaOH + H2O phimphai NaAlO2 + 3/2H2
0,3-------------------------------------------0,45
nAl/1=nNaOO/1 (0,3/1=0,3/1)
V=22,4(0,225+0,45)=15,12(l)
 

thuyhuynh

[TV. Cấp 3]

TV Chính thức
Tham gia
8/12/15
Bài viết
22
Time online
0
Tuổi
17
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 15: Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?
giải
nAgNO3= 0,1.0,1= 0,01 mol
Zn + 2AgNO3 phimphai Zn(NO3)2 + 2Ag
0,005 <--0,01-------------------------> 0,01
ta có:
m kim loại tăng= mAg bám vào - mZn pư = 0,01.108 - 0,005.65= 1,08 - 0,325= 0,755 g :tm:
Bài 10: Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?
nFe= 8,4/56 = 0,15 mol
nAgNO3= 0,4 mol
nFe : nAgNO3 = 0,15 < 0,4 => AgNO3 dư
Fe + 2AgNO3 -----> Fe(NO3)2 + Ag
0,15-- 0,3-------------0,3--------0,3
Fe(NO3)2 + AgNO3 ----> Fe(NO3)3 + Ag
-------------0,4-0,3=0,1 -------------------- 0,1
mAg = ( 0,1 + 0,3 ).108 = 43,2 g
 
Sửa lần cuối:

tuquyen

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
20/2/16
Bài viết
48
Time online
0
Tuổi
16
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
Bài 17:Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Al ở dạng bột vào 200ml dd CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 7,84g chất rắn A gồm 2 kim loại và dung dịch B. Để hòa tan hoàn toàn chất rắn A cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dd HNO3 2M, biết rằng phản ứng sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO?
Sau pư thu được chất rắn A gồm hai kim loại là Cu và Fe dư => CuSO4 pư hết
nCuSO4=0.2*0.525=0.105(mol)=>n Cu=0.105(mol)=>mCu=0.105*64=6.72(g)
m Fe dư=7.84-6.72=1.12(g)
n Fe dư=1.12/56=0.02(mol)
Fe + 4HNO3 phimphai Fe(NO3)3 + 2H2O + NOphimtren
0.02 -->0.08------>0.02
2Fe(NO3)3 + Cu phimphai 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2
0.02----------->0.01
n Cu dư=0.105-0.01=0.095(mol)
3Cu + 8HNO3 phimphai 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NOphimtren
0.095--->0.25
V HNO3=(0.08+0.25)/2=0.165(l)=165ml
 

yennhinpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
49
Time online
0
Tuổi
16
Bài 14: Cho a mol kim loại Na vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68 g kết tủa. Số a mol của Na là bao nhiêu?
Bài làm
nAlCl3=0,1.1=0,1 mol
nAl(OH)3 = nKT =4,68/78=0,06 mol
nKT < nAlCl3 => KT bị tan 1 phần
2Na +2 H2Ophimphai2NaOH + H2
0,34---------------0,34 mol
AlCl3 + 3NaOHphimphaiAl(OH)3phimxuong + 3NaCl
0,1------0,3----------0,1 mol
NaOH + Al(OH)3phimphaiNaAlO2 + 2H2O
0,04-------0,04 mol
a=0,3 + 0,04 =0,34 mol
 

yennhinpt

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
5/12/15
Bài viết
49
Time online
0
Tuổi
16
Bài 12: Một thanh kim loại M có hóa trị 2 nhúng vào hai lít dung dịch FeSO4 có khối lượng tăng lên 16 gam. Nếu nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dung dịch CuSO4 thì khối lượng thanh tăng lên 20 gam. Biết rằng các phản ứng nói trên đều hoàn thành và sau phản ứng còn dư kim loại M. 2 dung dịch FeSO4và CuSO4 có cùng nồng độ mol ban đầu.tính nồng độ mol của mỗi dung dịch?
Bài làm
Gọi x là nồng độ của 2 dd
nFeSO4 =2x mol
nCuSO4 =x mol
M + FeSO4phimphaiMSO4 + Fe
2x-----2x-----------------2x
2x.56x -2x.Mx =16
<=> 56x -Mx =8 (*)
M + CuSO4phimphaiMSO4 + Cu
x-------x------------------x
64x -Mx =20(**)
Lấy (**) trừ (*)
Ta được:
8x =16
=> x=2
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top