Không có gì để nói
  • _Người_ tại -Cuộc Đời-
  • Sống tại Đĩa Bồi Tụ
  • Đến từ Chân trời sự kiện ( _Sgr A *__ Mikyway_)
  • Đã học Mọi thứ tại THCS Nhuận Phú Tân
    Class of 7(1) _mến yêu_
  • Trong một mối quan hệ phức tạp
  • 01/01/2007
Gần đây
Xem thêm