123
  • Học sinh tại Chuyên Bến Tre
  • Sống tại Bến Tre
  • Đến từ Bến Tre
  • Đã học Hóa Học tại Chuyên Bến tre
    Class of 11 Hóa
  • Độc thân
  • 28/03/2003
Gần đây
Xem thêm