• Sống tại Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
  • Đến từ Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
  • Đã học Hóa học tại ĐH Sài Gòn
    Class of ĐH Hóa Sinh 10
  • Trong một mối quan hệ phức tạp
  • 03/03/1980
Gần đây
Xem thêm